Miljöpris!

 

Mo häradsgille av Hushållningssällskapets miljöpris 2008

Häradsgillet delar varje år ut ett stipendium från Stiftelsen Vallerstad gård till personer i Mo härad som styrelsen ansett ha värnat om miljön genom att hålla ängs- och hagmarker öppna genom slåtter och bete. I år fick vi förmånen att erhålla detta pris. Det är fantastiskt roligt att bli uppmärksammad av sin egen bygd. Det brukar ju inte vara lätt att "vara profet i eget land". Vi tackar ödmjukast!

 

 

Jönköpings kommuns naturvårdspris 2008 

1989 inrättades ett pris för vård av kulturlandskapet i Jönköpings kommun, syftande till att uppmuntra åtgärder i odlingslandskapet. Prisföremålet är ett konstverk med anknytning till naturen i kommunen.Priset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun som genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

2008 års pris med motivering:

Marie och Gösta Lundin har deltagit i Länsstyrelsens betesrestaureringsprojekt och öppnat upp äldre betesmarker i ett annars skogsdominerat landskap. Markerna ligger invid Nissans slingrande lopp där naturvärdena är mycket högt klassade samt i anslutning till Mulserydssjön. Markerna har röjts från träd och städats på kvistar och grenar och grässvålen är nu efter några år sluten. Den gamla ängs- och madfloran var innan restaureringen halvkvävd men utvecklas nu positivt. Stängsel har satts upp och markerna betas sadan ett per år av totalt 70 kvigor och dikor med kalvar varav 15 vid Nissan. Genom makarna Lundins arbete har de biologiska och kulturella värdena kopplade till betesmarker väsentligt stärkts i bygden och kommunen.

 

Priset är ett konstverk av Sigvard Broman. Motivet heter "En and i Liljeholmsparken" ovh är utfört i akvatintetsning på kopparplåt.